الرئيسية / جرجيس Zarzis / Adresses et numéros de téléphones des différentes administrations à Zarzis

Adresses et numéros de téléphones des différentes administrations à Zarzis

Adresses et numéros de téléphones des différentes administrations
et services de la mairie

Siège de la Municipalité de Zarzis – Place 7 Novembre – 4170 Zarzis TUNISIE
Tél. : (00216) 75 694 092 / (00216) 5 684 453
Fax : (00216) 75 684 950

Permis de Bâtir
Service : Le bureau technique
Tél. : (00216) 75 694 925

Taxes et Impôts locaux
Service : Bureau des taxes locatives
Tél. : (00216) 75 694 092

Aménagement du territoire
Service : Bureau technique
Tél. : (00216) 75 694 925

Hygiène et Environnement
Service : Parc municipal
Tél. : (00216) 75 694 925

Réglementation et Voirie
Service : le bureau de réglementation et de voirie
Tél. : (00216) 75 694 092

Téléphones utiles :

Indicatif téléphonique : 75
Aéroport Djerba-Zarzis : (00216) 75 650 233
Information touristique : (00216) 75 694 445
Délégation : (00216) 75 691 900
Douanes ( R. Alger ) : (00216) 75 682 257
Garde Nationale : (00216) 75 694 245
Gare routière : (00216) 75 684 372
Maison des jeunes : (00216) 75 690 599
Maison de la culture : (00216) 75 692 54
Municipalité : (00216) 75 694 092
Pharmacie de nuit : (00216) 75 681 124
Poste : Souihel : (00216) 75 705 193 – Centre ville : (00216) 75 694 125
Port commercial de Zarzis : (00216) 75 694 827
Police (R.F. Hached) : (00216) 75 694 745
Port de pêche : (00216) 75 694 304
SNTRI (Rte port) : (00216) 75 681 643
S.T.E.G : (00216) 75 694 123
SO.N.E.D.E : (00216 75 694 347
Tunisie Télécom : (00216) 75 694 275
Urgences HOPITAL ( Rue 20 Mars ) : (00216) 75 694 302
Zone Franche : (00216) 75 694 800